Eivør – Jeg Vil Mig Herren Love Lyrics Danish

Nu flyer ieg til din Naade,
Ieg giffuer mig i din Haand,
Du maatte vel offuer mig raade,
Alt baade til Land oc Vand,
Den Stund ieg er i Liffue,
Ieg trøster mig ved din Pact,
Hoss dit Ord vil ieg bliffue,
Til dig stander all min Act.
 
Saalænge som ieg skal være,
Paa denne Verdsens Ø,
Aff dig vil ieg begiære,
Mine Synder at maatte bortdø,
Det skeer alt for din Pijne,
Oc ved din hellig Aand,
Naar hand met Naaderne sine,
Fornyer mit Hierte oc Aand.
 
O Iesu Morgenstierne,
Som Balsom sødeste Luct,
Ieg vil dig tiene saa gierne,
O du velsignede Fruct,
Min Siel giør du saa rene,
Naar ieg for Dommen staar,
Som Guld oc ædle Stene,
Legemit som Solen klar.
 
O Iesu Liffsens Herre.
 

Leave a Comment