Ellie Goulding – Sixteen Songtekst Vertaling in het Nederlands

Do you remember when we moved out?
Weet je nog dat we verhuisden?
My mum said, “I love you, but it’s a small house”
Mijn moeder zei: “Ik hou van je, maar het is een klein huis”
So we changed up and saved up
Dus veranderden we ons en spaarden we op
Gave up our town
Gaf onze stad op
We were dangerous, couldn’t tame us
We waren gevaarlijk, konden ons niet temmen
What’s missing now?
Wat mist er nu?

Time
Tijd
Suddenly, we got no time
Plots kregen we geen tijd
We’re so busy doing life
we zijn zo druk bezig met het leven
That I miss your eyes on mine, mine
Dat ik je ogen mis op de mijne

If you just focus on me
Als je je gewoon op me concentreert
Like we were sixteen
Alsof we zestien waren
And plotting our lives
En ons leven in kaart brengen
Can I wear your t-shirt
Kan ik je T-shirt dragen?
And sleep on you
En slaap op je
While I dream of all the good times?
Terwijl ik droom van alle goede tijden?
When we were sixteen
Toen we zestien waren

Like we were sixteen
Alsof we zestien waren
Like we were sixteen
Alsof we zestien waren

Do you remember the teacher said
Weet je nog dat de leraar zei?
“You’re too young, too stupid, don’t lose your head”
“Je bent te jong, te dom, verlies je hoofd niet”
But years gone and we held on with the best intent
Maar de jaren zijn voorbij en we hebben het goed gedaan
Just two kids who kicked it on MSN
Slechts twee kinderen die het schopten

Oh, time
Oh, tijd
Suddenly, we got no time
Plots kregen we geen tijd
We’re so busy doing life
we zijn zo druk bezig met het leven
That I miss your eyes on mine, mine
Dat ik je ogen mis, de mijne

Oh, if you just focus on me
Oh, als je je gewoon op me concentreert
Like we were sixteen
Alsof we zestien waren
And plotting our lives (When we were plotting our lives)
En onze levens in kaart brengen (toen we ons leven in kaart brachten)
Can I wear your t-shirt
Kan ik je T-shirt dragen?
And sleep on you
En slaap op je
While I dream of all the good times?
Terwijl ik droom van alle goede tijden?
When we were sixteen
Toen we zestien waren

Like we were sixteen
Alsof we zestien waren
Like we were sixteen
Alsof we zestien waren

Let’s take the love that we found
Laten we de liefde nemen die we hebben gevonden
And give it back to ourselves
En geef het terug aan onszelf
Sometimes these things don’t work out
Soms werken deze dingen niet
Sometimes there’ll be no one else
Soms zal er niemand anders zijn
They said we’d never even make it this far
Ze zeiden dat we het nooit zo ver zouden halen
But here we are
Maar hier zijn we
And we’re still counting stars
En we zijn nog steeds sterren aan het tellen
Like we were sixteen
Alsof we zestien waren

Oh, when we were sixteen
Oh, toen we zestien waren
We’re still counting stars like we were sixteen
we zijn nog steeds sterren aan het tellen zoals we zestien waren
We’re still counting stars like we were sixteen
we zijn nog steeds sterren aan het tellen zoals we zestien waren

Leave a Comment