Anderson Paak – Make It Better Songtekst Vertaling in het Nederlands

How do you mend when you’re worlds apart?
Hoe herstel je als je een wereld apart bent?
Ooh, carry on
Ooh, ga door
Ooh, from the start
Ooh, vanaf het begin
Somehow, we fell in love, then fell right out of touch
Op de een of andere manier werden we verliefd en vielen meteen uit het contact
And ooh, that was hard
En ooh, dat was moeilijk
But ooh, here we are
Maar ooh, hier zijn we
And it’s easier to walk away
En het is gemakkelijker om weg te lopen
Than to look for what would make you stay
Dan om te kijken naar wat zou je blijven
Remember when we first met?
Weet je nog toen we elkaar voor het eerst ontmoetten?
We were havin’ so much fun
We hadden zoveel plezier
So, now, how can we both forget
Dus nu, hoe kunnen we beide vergeten
Tellin’ each other, “We’re the one”?
Elkaar vertellen, “wij zijn het”?
We would make love (We would make love)
We zouden de liefde bedrijven (we zouden de liefde bedrijven)
At the drop of a hat
In een handomdraai
Remember that? (Yeah)
Onthoudt dat? (Ja)
I remember you and me (You and me)
Ik herinner me jou en mij (jij en ik)
Close as any two can be (Two can be)
Sluiten zoals elke twee kan zijn (twee kunnen zijn)
Now we’re strangers in the night (In the night)
Nu zijn we vreemden in de nacht (in de nacht)
Awkward and uptight
Lastig en gespannen

Oh baby, do you wanna make it better?
Oh schat, wil je het beter maken?
Uh, ha, do you wanna stay together?
Hoi, wil je bij elkaar blijven?
Hey, if you do, then let’s please
Hé, als je dat doet, laten we dan alsjeblieft
Make some new memories
Maak een paar nieuwe herinneringen

When you take somebody for your own
Wanneer je iemand voor jezelf neemt
It can’t survive on history alone
Het kan niet alleen overleven in de geschiedenis
Yeah, meet me at the hotel, motel
ja, ontmoet me in het hotel, motel
Though we got a room at home
Hoewel we thuis een kamer hadden
Go to a place that we don’t know so well
Ga naar een plek die we niet zo goed kennen
It be nice, add a lil’ spice
Het zou leuk zijn, een beetje pit toevoegen
Try some new seduction (You and me)
Probeer wat nieuwe dingen (jij en ik)
Show each other how (Show each other how)
Laat elkaar zien hoe (laat elkaar zien hoe)
Uh, give each other new instructions
Geef elkaar nieuwe instructies
On what makes us feel good now
Op wat ons nu een goed gevoel geeft
I just wanna make you feel good now
Ik wil je nu een goed gevoel geven
(Uh, feel good, don’t it? C’mon)
(Uh, voel me goed, niet?

Do you wanna make it better? (Yeah)
Wil je het beter maken? (Ja)
(Just wanna make it right, c’mon)
(Wil het gewoon goed maken, vaak)
Do you wanna stay together? (Uh)
Wil je bij elkaar blijven? (Uh)
(I meant when I said it)
(Ik bedoelde toen ik het zei)
And it’s easier to run away
En het is gemakkelijker om weg te rennen
Than to look for what would make you stay
Dan om te kijken naar wat zou je blijven
Do you wanna make it better?
Wil je het beter maken?
(Uh, feel good, don’t it? C’mon)
(Uh, voel me goed, niet?
Do you wanna stay together? (Yeah)
Wil je bij elkaar blijven? (Ja)
(Just wanna make it right, c’mon)
(Wil het gewoon goed maken, vaak)
If you do, then let’s please
Als je dat doet, laten we dan alsjeblieft
Make some new memories
Maak een paar nieuwe herinneringen
Do you wanna make it better?
Wil je het beter maken?
(Uh, feel good, don’t it? C’mon)
(Uh, voel me goed, niet?
Do you wanna stay together? (Yeah)
Wil je bij elkaar blijven? (Ja)
If you do, then let’s please (Just wanna make it right, c’mon)
Als je dat doet, laten we alsjeblieft (ik wil het goed maken, gewoon)
Make some new memories
Maak een paar nieuwe herinneringen
Do you wanna make it better?
Wil je het beter maken?
(Uh, feel good, don’t it? C’mon)
(Uh, voel me goed, niet?
Do you want to stay together? (Yeah)
Wil je bij elkaar blijven? (Ja)
If you do, then let’s please (Just wanna make it right, c’mon)
Als je dat doet, laten we alsjeblieft (ik wil het goed maken, gewoon)
Make some new memories
Maak een paar nieuwe herinneringen
Do you wanna make it better?
Wil je het beter maken?
Do you wanna stay together?
Wil je bij elkaar blijven?

Leave a Comment